LLULLU

Posted: December 6, 2013 in Uncategorized

sumak

LLULLU

– (mama),

ñuka llullu urpiku, huyayllaku kanki, shuk runtu shinaku kanki,

ñuka llulluku, ña ima punchashi ña kichwakuta rimakunki.

-(wawa),

mlmalmlalllllllllllmlmlmalmlmalmlmalmalmlmlamla

-(mama)

imakutashi nikunki, huyayllakutami shimikuta kuyuchikunki,

ñallami kanpa shimiku tukyanka, tukyashpaka ninan tullpu sisaku shina tukyamunka.

-(wawa),

lmlmlmllkhhhhhhhhhshsshhschhchchhchmmm

-(mama),

shina rimay llulluku, shina rimay , ñallami shimiku tukyamunka,

ama manchashpa rimaylla llulluku, shina rimay urpiku, rimay rimay llullu.

-(wawa),

mlmlmlchchcllmlmchhllllhlhlmclmccm

-(mama),

ñuka urpiku, maytushkakuka tantaku shinami kanki  urpiku,

shamuy urpiku, hayka hayka mikuy wawaku.

-(wawa),

lmlmlmlmlhhhlmmhlhmlhmlhmchuchuchuchuchuchuchu

-(mama),

llullu urpikulla, ñami shimiku tukyamukun, shina rimay shina rimay,

ñami CHUCHU niyta ushakunki, rimay urpiku.

-(wawa),

mlmlmlmnmnwawaaaaaaaaaaaaaaawaaaaaaaaaaaaaawaaaaaaaaaaaaaaaawaaaaaaaaaa.

-(mama),

ama wakaychu, ama wakaychu llulluku, shinapash wakashpakupashmi ña shuk shimiku tukyarka, ñami WAWA nikunki llulluku.

upallay upallay llulluku, kay shimiku kay shimiku upallay.

-(wawa)

mmmmmmlllchhhchcmmmmmamamamammmamamamamama

-(mama) 

halaw, llulluku, ñami MAMA nikunki, shina rimay shina rimay ñuka urpilla, sinchi sinchi kay llulluku, ñami ushakunki,

kuyashka llulluku, sumaktami kanpa shimiku kuychi shina tukyamukun.

-(wawa),

mmmmmamamammmmmmmmmtataaaaaaatatatatatattatatatata

-(mama),

chay uchilla puka shimiku, sumaktapachami kuyurikun, shina llulluku rimay

rimay kuychi wawaku, ñami shuk shimikupash tukyamurka, ña TATA nikunkimi, TAYTAKA ninan kushikushpami uyanka, rimaylla rimaylla llulluku.

28 wata hipa

-(wawa),

shina yarini, ñuka MAMAku TAYTAku  kay kichwa sumak shimikuta yachachishkamanta,

yupaychani MAMAKU, TAYTAKU, ña ñukapash ña WAWAkuta charinimi,

ñami paykupash CHUCHU nikun, ñami ñuka WAWAkupash rimayta ushakun, wiksa ukumantapacha ña SUMAK KICHWAKUTA RIMASHPA LLUKSHIRKA wawawawawa nishpa.

YUPAYCHANI MAMAKUNA TAYTAKUNA KAY SHIMIKUTA KARASHKAMANTA

Killkak: Sumak Yampirla (Yamberla)

Advertisements

WAYRA

Posted: December 3, 2013 in Uncategorized

WAy

Ñukapa uyaychakunatami wayraka kallpan
Mamakuchata, hawa pachata, shulla waykukunata,
Kikinpa ukuk muchakuna.

Ñawpamantami llakin
Uyapay
Ñukapa ukkuta imashinami kallpan.

Kikinpa rikrakunapi pakaway
kikinlla kunan tutalla,
tamya chunlla pakinkakamaka
mamakuchata, allpatapish,
kikinpa rupakuk karalla.

Yariyari
wayra imashina
kayakta
karuta apankapak,
kikinpa kushi ñawikuna.

Killkak: Rasu Paza

WAMPRA KARAHU

Posted: December 3, 2013 in Uncategorized

KICHWAKUPIPASH  ama

WAMPRA KARAHU

Ñawpapachamantapachami kawsamushkanchik

ñukanchikka mana kaynalla shamushkanchikchu

ñukanchik mañayka mana kanchu muspaymanta

ñukanchikka mana kanchikchu uma chinkashka

 

Kichwa runakunaka

ñawpa pachakunamantami sumak kawsayta kawsashpa shamushka

sarun wamprakunaka

ñukanchik kunan wamprakuna kushilla kawsachunmi hatarishka

kunan wamprakunaka imatak tukunchik

runa kawsaytaka ashtawan tukuchishpa shamunchik

kunanka mishukunaka, mana maka, mana llakichin, mana ushanchu

shinapash, kunankunapirak runakunaka tukurinchik.

 

Shinapash

kay wamprakunaka, rikushun ninchikmi,  karahu

runa kawsaytaka hatarischishun ninchikmi, karahu

ñukanchik muskuyta sisarichishunmi, karahu

rikushun ashta, pitak ñukanchikta llakichinkapak munan, karahu

rikushun kunan,  karahu

kan makakpi, ñuka shayarisha, karahu

kan takurikpi, ñuka sinchiyasha, karahu

kan sakikpi, ñuka kawsasha, karahu

 

kunanka mana hayñikunamantalla shinallatak kamachikkunamantalla kanchikchu

 

KICHWA RUNA MAMALLAKTATA HATARISHUNCHIK, KARAHU

 

Killkak: Kinku Amaru

WARMIKU

Posted: November 29, 2013 in Uncategorized

PACHA

WARMIKU

Ñuka kuyashka warmi

Hawa pachapa uchilla iñu, ñukapa makipi

Intipa uchilla kunuk llipyay, ñukapa shunku ukupimi kanki

Asha mishkilla kay, makanakuy chawpipi

Pampata wachakyachishpa, asiklla chakrata pukuchik tamya

Paymi ñukapa wikita paypa asiwan pichan.

 

Killkak: Rasu Paza

KAYAWAY

Posted: November 27, 2013 in Uncategorized

KICHWAKUPIPASH

 

ÑUKAPA SHUTIPI KAYAWAY 

Kikinpa shimika chunllami kapan
Imanishpatak mana rimanki
Chunlla yakushinami kanki
Upalla wayrashinami kanki
Shinapish,
Kikinpa wirpa zipripish
Chukchukunmari,
Kikinpa uyapish
Ancha sacha munaytami
rikuchin.

Chay tiyak urkutami shamunki,
Ñukapa ukkuwan watarishka,
Kikinpa ñawikunapish asinmi,
mishkitami asin,
Kay imapish illak hatun allpata
rikushpaka.
Kikinpa makikunakarin
Tukuy munak shunkuwanmi
Mallin, aspin, rikun.
Kay karapi
Tarpusha nishpaka
tarpupaylla,
Kikinpa tamyawan hichashpa,
Ñukapa kawsay kikinpi wañuchun.

 

Killkak: Rasu Paza

MANA

Posted: November 25, 2013 in Uncategorized
rasurasu,
KIKINKA MANA KANLLACHU KANKI

Kikintaka sisakunapish mutsunmi,
kuyllurkunapish paypa kuchupi kachun ninmi,
wayra mamapish chiriklla shulla samiwanmi
kikinpa ukkuta mallin,
mamakuchashina, puyukunashina, urkukunashina,
thiyu panpakunashina, ninakurukunashina, rurukunashinapish;
chishiyaykunaka kikin chaypi kachun ninmi,
kikinpakmi rurashka.
Tutamantakunapish kikin kushi kachunka
chaypimi sumakta kan,
shunku sapi wawsaytami kuwan.
Pachamamapish pakta rurarashkami kan,
kikin tiyachun, asichun,
kuyachun, munachun,
kawsachun rurashka.
Ama wakchalla, llakilla, huchakunayuk
ñakariychu.
Runa kashpaka kuyashpa kawsayari.
Uchilla tutamantapa shulla wikita chaskishpa,
chawpi puncha nina asiyta hapiyariy.
Chishi tukuriy munayta kikinpa kachun nishpa,
mañayariy.
Tutakunapish mishkimi,
chay muskuykunata rikushpa mishayariy,
ama manchashpa,
Kikinllatakmi kanki.
Pachamamapa rurashka kuri runa.
Sinchi, munak shunku,
kuyak, ñukashina
Munak, pachamamashina,
hatun, hatun, yuyak, sinchi, pakta, sapi runami kanki.

Killkak: Rasu Paza.

MASKARIY

Posted: November 24, 2013 in Uncategorized

apawki

MASKARIY

Amsa amsa rikukushpaka ama rikunkichu, ashta panta rikurikunkima

Millay millay purikushpaka kutin tikramupankilla,tiyarishpa sakiripankilla

Uma chinkashka purikushpaka, shunkutara maskapay

Chayra manarak HATUN ÑANPI purita ushashpaka,

CHAKI ÑANTARA maskana kanki

Kikinllatak manarak taririshpaka, kikinyari, kikin maskariyari,kikinpi chayayyari

Kikin manarak kashpaka amatak shuktakkunapaktaka maskaychu,

KIKIN KAY-KIKINYARI-MASKARIYARI

Ñukapami kapan, kikinpami kapan, paypapishmi kapan,

MASKARINAKUSHUNCHIYARI

 

Killkak: Apawki Kastru (Castro)

KALLAMPAMAN

Posted: November 24, 2013 in Uncategorized

aya kallampa

KALLAMPAMAN

Kallampaku, ñuka llaki kashpapash;

kushi kay pachakunapi pakta kak kallampaku.

Kampak samayka ñunka samayta Sinchiyachipanmi,

ñuka tayta-mamakunapak Samaykunawan paktachinmi.

Ñuka wakcha samayta Kanpak sinchi aya Samaywan allichinmi.

Kan shinami kasha nini.

Uchillaku kashpapash Kariyashkatami piwanpish Shayarinkilla.

Ñukawan pakta kapaylla,

Kanmi ñuka runa ukkuta Sinchiyachipanki,

kaymanta shuk kawsayman rikpipash Kanmi kumpawanki…!!

 

Killkak: Atik Paway (Paguay)

WAWAMANTAMI ÑUKANCHIKKA

Posted: November 24, 2013 in Uncategorized

 

 

WAYRA

WAWAMANTAMI ÑUKANCHIKKA

wiñashkanchik kunun ninawuwan

Wawamantani kuyanata yachashka

Wawamantami ñuka ayllukunawan purishkanchik sumakta llankashpa allpa mamapi

Wawamantami kawsashkanchik ñukanchik sumak yakukuta uphiyashpa

Shimani kawsashkanchik tukuy ayllukunawan makikunata mañachirishpa

Ima llakipipash tukuyllami tantanakunchk shuk makilla kankapa

Shimiwanmi kaparishpa wayra shina purinchik tukuy allyukunawan

Shuk ACHIKMI kanchik tukuylla  tantanakushpaka.

 

Killkak: Wayra Phirnantis (Fernández)

SAWARINA WARMI

Posted: November 24, 2013 in Uncategorized

SAWARINA

SAWARINA WARMI

Ñuka sawarina warmita rikushpaka,

tukuy tutakunapi paytallami yuyani nipanki;

mana rikushpaka punchakunapash, pachakunapash mana utka yallin nipanki;

mana kaypi kakpika llakiyanimi…

Shinapash, punchakuna ña chayamukun yachashpa sinchiyachin, kutin paypa ñawikunapi rikunkapak;

huyashpa ñuka muchakunawan, ñuka nunawan;

karu kashpapash…

Nipanki.!! Nipanki.!!

Kishpichiway; imata rimanki, mana yachani nikpika;

Killamamapimi kamashpa tariwanka nipanki,

Intitaytawan paypa ñawita huyashpa, allilla takarisha kunuyachinkapa nipanki…

Mana paywan kashpaka;

mayukunapash kutin urkukunaman tikran, hatunkuchaman rinataka…

Tukuy punchakuna paywan muskushpa pakarini nipanki…

Ashtawampash, tukuy shunkuwan achkatapachami Huyani, nipanki.!!

 

 

Killkak: Inti Awka